Latest News

ലണ്ടന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യ വേദിയുടെ മീന ഭരണി മഹോത്സവത്തിനു ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു

2017-03-19 04:21:39am |

ലണ്ടന്‍: ലണ്ടന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യ വേദിയുടെ മീന ഭരണി മഹോത്സവത്തിനു ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങികഴിഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന 25/ 03/ 17 തീയതി വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ ആണ് സംഘാടകര്‍ ലണ്ടന്‍ ഹെന്ദവ സമൂഹത്തിനായി ഒരുക്കുóത്. ദേവിയുപാസനയുടെ നാളുകള്‍ ആണ്മീന ഭരണി മഹോത്സവത്തിലൂടെ ഭക്തര്‍ക്കു സാധ്യമാകുന്നത്. മീന ഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ ധാരാളം ഐതീഹ്യങ്ങളും മഹാത്യമ്ങ്ങളുംഉണ്ട്. അഹിംസയ്ക്കുമേല്‍ ദേവി (നò) വിജയം നേടിയ ദിനമായാ ണ്മീനമാസത്തിലെ ഭരണിയെ പഴമക്കാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശാന്ത സ്വരൂപിണിയായ ദേവിയുടെ (ദുര്‍ഗ്ഗ) ഉല്പത്തിയുമായും മീനമാസത്തിലെ ഭരണിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഐതീഹ്യങ്ങളുണ്ടണ്ട്. കേരളത്തിലെമിക്കവാറും എന്നാദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഉത്സവം സമാപിക്കുകയോ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഈനാളിലാണ്. ദേവീ പ്രീതിക്കായി ഭക്തര്‍ വഴിപാടുകളും നേര്‍ച്ചകളുമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തുന്നതും മീനമാസത്തിലെ ഭരണിയ്ക്ക ്പ്രാധാന്യംനല്‍കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കേരളതമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയിലെ കൊല്ലം കോട ്തുടങ്ങിമിക്കവാറും എന്നാദേവീക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവവും മീനമാസത്തിലെ ഭക്തിനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈദിവസം ''കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണി'' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഉത്സവനേര്‍ച്ചകളും പരിപാടികളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൂക്കം, പര്‍ണേറ്റ്, താലപ്പൊലി, വെളിച്ചപ്പാട്തുള്ളð, പൊങ്കാല എന്നിവയാണ് ദേവീപ്രീതിക്കായി നടത്തുന്ന പ്രധാനവഴിപാടുകള്‍.

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി മഹോത്സവത്തിന് സമാനതകളില്ല. ഇത്തരമൊരു ഉത്സവം ഭാരതത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വമാണ്. മീനമാസത്തിലെ ശക്തമായ സൂര്യരശ്മികള്‍ക്ക് പോലും തളര്‍ത്താനാവാത്ത ഭക്തി ലഹരി കുരുംബക്കാവിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. മീനമാസത്തിലെ തിരുവോണം മുതല്‍ ഭരണിവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ദേവിദാരിക യുദ്ധത്തെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ചടങ്ങുകള്‍.

കോഴിക്കല്ല് മൂടലോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തു നിóും പുറത്തുനിóുമായുള്ള ഭക്തജനപ്രവാഹം. ചെമ്പട്ടണിഞ്ഞ് അരമണിയും ചിലമ്പും കുലുക്കി ഉടവാള്‍കൊï് ശിരസ്സിð വെട്ടിനിണമൊഴുക്കിയെത്തുó ആയിരക്കണക്കിന ്‌കോമരങ്ങള്‍ ദേവീസóിധിയിലെത്തിച്ചേരും. ഏഴ്ദിവസം നീï യുദ്ധത്തിനൊടുവിð അശ്വതിനാളിð ദാരിക നിഗ്രഹം നടക്കും. യുദ്ധത്തിð മുറിവേറ്റ ദേവിക്ക് പാലയ്ക്ക വേലന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് നടത്തുó ചികിത്സയാണ് തൃച്ചന്ദനച്ചാര്‍ത്ത്. ശാക്തേയ വിധിപ്രകാരമാണ് അശ്വതിനാളിലെ അശ്വതിപൂജ.ദാരികനെ നിഗ്രഹിച്ചതോടെ അനാഥരായ ഭൂതഗണങ്ങള്‍ സര്‍വസ്വവും ദേവിക്ക് മുóിð അര്‍പ്പിക്കുóതിന് അനുസ്മരിച്ച് നടത്തുó കാവ് തീïലിð പതിനായിരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും. നൂറ്റാïുകളുടെ തനിമയോടെ കൊടുങ്ങñൂര്‍ ഭരണി മഹോത്സവം ഇó് ആഘോഷിക്കപ്പെടുóു എóതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത.

ഓരോ ഭക്തസംഘങ്ങളും തങ്ങളുടേതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിച്ച് സംതൃപ്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയുമാണ് തിരിച്ചുപോവുക. കാവ് തീïുó ഭക്തര്‍മുളവടികൊï് ക്ഷേത്രത്തിð തട്ടിയും കാഴ്ചവസ്തുക്കള്‍ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് സമര്‍പ്പിച്ചും സായൂജ്യമടയും. ഭക്തിയുടെ ചുവപ്പിð പള്ളിവാളേന്തി വരുó സംഘങ്ങളെ ക്ഷേത്ര നഗരി സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കും.

അമ്മയ്ക്കു വേïി സര്‍വവും സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ എത്തുóവര്‍ നടóും വാഹന മാര്‍ഗ്ഗവും എത്തിച്ചേര്‍ó് നടയിð ദണ്ഡനമസ്‌ക്കാരം നടത്തും. അമ്മേ!ദേവീ!വിളികള്‍ കൊï് മുഖരിതമാണിവിടെ. ഈ വര്‍ഷത്തെ മീന ഭരണി മഹോത്സവത്തിന്വിപുലമായ ആചാരങ്ങളോടെ ആണ് ലïന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഘോഷം. ലïന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഭജനസംഘത്തിന്റെ ഭജനയും, സര്‍വൈശ്വര്യപൂജയും ഈവര്‍ഷത്തെ ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രേത്യേകതകള്‍ ആണ്. സഹസ്ര മന്ത്രാര്‍ച്ചനകൊï് ദേവീപൂജചെയ്യുവാന്‍ ലïന്‍ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുó ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് ഈമീനഭരണിമഹോത്സവം.

ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും ദേവിയുടെയും ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിðക്കുó ഈ ധന്യമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാന്‍ എñാ യു.കെമലയാളികളെയും ലïന്‍ ഹിന്ദുഐക്യവേദി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ തെക്കും മുറി ഹരിദാസ് ഭഗവദ്‌നാമത്തിð സ്വാഗതംചെയ്യുóു. സര്‍വൈശ്വര്യ പൂജയിð പങ്കെടുക്കാന്‍ ആവശ്യം ആയവിളക്ക്, പൂവ്മറ്റു പൂജാസാധനകള്‍ സംഘാടകര്‍ വിതരണം ചെയ്യുóതാണ്. ഭക്തജനങ്ങള്‍ സ്വന്തമായിവിളക്ക്, പൂവ് മറ്റു പൂജാസാധനകള്‍ കൊïുവരുóതും അനുവദിച്ചിരിക്കുóു.

കുടുതð വിവരങ്ങള്‍ക്കും പങ്കെടുക്കുóതിനുമായി,
07828137478, 07519135993, 07932635935.

Date: 25/03/2017
Venue Details:West Thornton Communtiy Cetnre
 731735, London Road, Thornton Heath, Croydon.  CR76AU
Email: londonhinduaikyavedi@gmail.com
Facebook.com/londonhinduaikyavedi