വാറ്റ്ഫോഡിൽ 13 ജുലയ്‌ വെ ള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.3 0നു ഗോസ്പൽ മ ീറ്റിംഗ്‌ & ഹീലിംഗ്‌ മിന ിസ്റ്റ്രീസ്‌

2018-07-12 03:02:41am |
Meeting Venue: Trinity Methodist Church, Whippendle Road, WD187NN, Watford, Hertfordshire. 
Date & Time: 6.30 pm, July 13th. 
 
വെള്ളിയാഴ്ച്ച മീറ്റിംഗിൽ ദൈവ വചന  ഖൊഷണവും, കുടുതൽ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും, രോഗികൾക്കും, പ്രത്യക വിഷയങ്ങൾക്കായും പ്രാർത്തിക്കുന്നു....
പ്രാർത്തനയൊടെ കടന്നു വരിക.......
 
കുടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്കു ബന്ധപ്പെടുക 
Johnson George 07852304150 Hynsil George 07985581109 Prince Yohannan 07404821143