യേശു ജനിച്ചത്‌ എന്തിനു? ആർക്കു വേണ്ടി? വാറ്റ്ഫോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ച വരിക

2018-12-05 01:22:16am |

യേശു ജനിച്ചത്‌ എന്തിനു? ആർക്കു വേണ്ടി.....വാറ്റ്ഫോഡിൽ ഡിസംബർ 7നു  വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30pm.കുട്ടികളുട്‌ വിവിധ തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ…വരിക.... കാണുക...ചിന്തിക്കുക

വെള്ളിയാഴ്ച്ച മീറ്റിംഗിൽ പ്രൈസ്‌ & വർഷിപ്പ്‌ ദൈവ വചന  ഖൊഷണവും, അനുഭവ സാക്ഷ്o, രോഗികൾക്കും, മറ്റ്‌ പ്രത്യക വിഷയങ്ങൾക്കായും പ്രാർത്തിക്കുന്നു....
പ്രാർത്തനയൊടെ കടന്നു വരിക....... Word of Hope Christian fellowship, TRINITY METHODIST CHURCH Whippendle Road WD187NN Watford Hertfordshire on December 7th Friday evening @6.30pm
 
കുടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്കു ബന്ധപ്പെടുക 
ജോൺസൺ 07852304150 ഹൻസിൽ 07985581109 പ്രിൻസ്‌ 07404821143