ഫാദർ ജോർജ് തോമസ് ചേലക്കൽ ലെസ്റ്റർ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് പള്ളി വികാരിയായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു

2019-02-13 01:53:51am |
ലെസ്റ്ററിലെ സിറോ മലബാർ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോം   ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ദിനമായിരുന്നു 10/02/2019. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഫാദർ ജോർജ് തോമസ് ചേലക്കൽ ലെസ്റ്റർ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് പള്ളി വികാരിയായുള്ള അധിക ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.
 
നോട്ടിങ്ഹാം രൂപത അദ്യക്ഷൻ  അഭിവന്ദ്യ പാട്രിക് പിതാവ്  സൈന്റ്റ്  എഡ്‌വേഡ്‌, മദർ ഓഫ് ഗോഡ് ദേവാലയങ്ങളുടെ  വികാരിയായി  ചുമതല നൽകുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ലെസ്റ്ററിലെ സിറോ മലബാർ അംഗങ്ങളുടെ ആദ്യത്മികകാര്യങ്ങളുടെ  ചുമതലയും ജോർജ് അച്ഛനിൽ  നിഷിപ്തമാക്കി . തുടർ ദിനങ്ങളിൽ എല്ലാ ഞായർ ദിവസങ്ങളിലുള്ള  സിറോ മലബാർ കുർബാന സാധ്യമാകും. 
 
ജോർജ് അച്ഛന്റെ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് പള്ളിയിലെ പ്രഥമ  ദിനം ഇടവക അംഗങ്ങളിൽ ആവേശവും ഉണർവും ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും  സന്തോഷത്തോടെ ജോർജ് അച്ഛനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 700 ൽ പരം അംഗങ്ങൾ  വിശ്വാസ നിറവിൽ സായാഹ്ന കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്ര ബലിയിൽ പങ്കുചേരുകയുണ്ടായി. ലെസ്റ്ററിൽ സിറോ മലബാർ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ സഭാത്മക ജീവിത യാത്രയൂടെ  നാഴികക്കല്ലായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ  സുദിനം.