നാലാം ജനന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഹന്ന തെരേസാ അരയത്തിന് ആശംസകള്‍

2017-10-09 01:55:22am |

നാലാം ജനന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഹന്ന തെരേസാ അരയത്തിന് പപ്പ, മമ്മി, ജൊഹാന്‍ ജിജോ അരയത്ത്, അലീന, അഥീന, ആഞ്ചലീന എന്നിവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍.